Preview Mode Links will not work in preview mode

En podd om Gud, universum och allting.
Med Peter Berntsson, Christoffer Skogholt och Erik Åkerlund. 
Podden produceras av Sändaren i samarbete med Newmanistitutet och Teologiska fakulteten på Uppsala universitet.

Feb 27, 2023

Agustin Fuentes (född 1966) är en primatolog och biologisk antropolog som är intresserad av vad som skiljer människan från andra djur. 

För att närma sig ett svar på den frågan måste man fokusera på hur människans specifika form av "niche-konstruktion" ser ut - det vill säga, hur hon omformar sin miljö. 

Detta är en tematik som Fuentes har utforskat både i sin bok The Creative Spark: How Imagination made Humans Exceptional och i boken vi läst till detta poddavsnitt: Why We Believe: Evolution and the Human Way of Being.

Människans sätt att vara i världen - hennes specifika typ av "niche-konstruktion" - är i grunden formad av förmågan att tro, säger Fuentes.

Förmågan att tro är en kapacitet som gör det möjligt för människan att relatera till verkligheten på ett rikare sätt än enbart genom den sinnesdata som når henne "här och nu". Även andra djur kan "tro" men människans förmåga att tro - att tänka på det som går utöver det empiriska - gör hennes sätt att vara i världen exceptionellt, menar Fuentes.

Förmågan att tro är relevant både för att kunna föreställa sig att den naturliga världen kan förändras, men också för att kunna tänka på en dimension av verkligheten som övergår det naturliga.

Människan kan genom sin förmåga att tro föreställa sig framtida eller ideala scenarior, som kan vägleda hennes handlande och som gör att hon kan omforma den verklighet hon lever i - sin "niche". 

Religion är ett uttryck för förmågan att tro och är varken något som uppkommit för att maximera fitness, eller enbart som en bi-effekt av någon specifik förmåga som direkt syftar till att maximera fitness, som exempelvis en "hyper-aktiv" förmåga att upptäcka agens. ("Hyper-active agency detection device" som vissa kognitionsvetare talar om.)

Några hållpunkter i programmet:

2 - 12 minuter: tillbakablick på samtalen med Al Kimel.

12:15 börjar vi prata om ”Why we believe: Evolution and the human way of being”.

13:40 Vad är Extended evolutionary synthesis?

16.:20 Organismer förändrar sin miljö: niche-konstruktionen.

19:35 Vad är tro?

Föreställningsförmåga: relaterar till något som inte är empiriskt närvarande ”här och nu” – en slags tro.

28:20 Ätandet av äpplet signalerar inträdet i en ny existentiell "experiential niche"?

Peter Gärdenfors om skillnaden mellan frikopplade och kopplade representationer.

30:30: Sammanfattning av vad vi sagt hittills.

34:00 Religion har med förundran att göra, inte en misslyckad kausal-teori…

35:30: Hur kan religiösa gemenskaper hjälpa människor att uppöva förundran?

39:10 Religion som ett uttryck för att människan trätt in i en ny "experiential niche".
Från "habitat" till "kosmos", till en kosmos-transcendent verklighet.

41:20 Förmågan att tänka på existensen som helhet, gör det möjligt att uppleva både en ny typ av blomstring, men också en ny typ av tomhet. 

Länkar till saker vi nämner:

Avsnitt 20 om Pierre Hadots bok "Vad är antikens filosofi?" där Hadot beskriver de olika filosofiskolorna som olika sätt att relatera sig till en kosmisk helhet. En sammanfattning av programmet finns i detta blogginlägg.

Tomas Jarvids blogginlägg om Pär Lagerquists diktning om Guds frånvaro.